Thành viên tích cực
Avatar
Phạm Văn Định
Điểm số: 54
Avatar
Nguyễn Thị Luận
Điểm số: 45
Avatar
Đỗ Văn Mười
Điểm số: 45
Avatar
Nguyễn Thị Hương
Điểm số: 15
Avatar
Phạm Thị Hương
Điểm số: 12
Avatar
Phạm Văn Kính
Điểm số: 9
Avatar
Phạm Văn Phương
Điểm số: 9
Avatar
Nguyễn Vân
Điểm số: 6