THẦY, CÔ THƯỞNG TRÀ

LY CÀ PHÊ VỊ ĐƯỢM

Liên kết website

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ GD

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC PHÒNG

Tài nguyên dạy học

TIN TỨC GIÁO DỤC

Điều tra ý kiến

Bạn truy cập trang web của Câu lạc bộ Violet Hải Dương là nhằm mục đích
Giao lưu, học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp.
Thư giãn sau các giờ căng thẳng.
Chỉ để tải tài liệu của CLB.
Xây dựng cộng đồng Violet Hải Dương đoàn kết, thân ái.
Một lí do khác.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Khách đến Câu lạc bộ

  7 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CLB Giáo viên Hải Dương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HÁT ĐỂ CHUNG TAY CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  ĐỀ E - THI THỬ ĐH 2013 - CÀ MAU

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 15h:21' 26-06-2013
  Dung lượng: 67.5 KB
  Số lượt tải: 602
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD & ĐT CÀ MAU
  TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI

  ĐỀ CHÍNH THỨC
  (5 trang)
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 - LẦN I
  Môn thi: TIẾNG ANH
  Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao nhận đề)

  
  
  
  
  Họ và tên thí sinh:

  ..........................................................
  Phòng thi:

  ...................
  Số báo danh:

  ................
  Mã đề:

  007
  
  

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

  1. A. shown B. flown C. grown D. crown
  2. A. complexion B. examination C. exaggerate D. exhibit
  3. A. accountant B. amount C. founding D. country
  4. A. missed B. laughed C. stopped D. closed
  5. A. criteria B. initiate C.certificate D. interactive

  Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
  6. I really think that apologising is ______________ you can do.
  A. not as much as B. a little C. the least D. as far as
  7. __________ you get used to the job, it won’t seem so bad.
  A. Since B. While C. Once D. As
  8. Oh bother, ___________ the bus I wanted to catch!
  A. wherever B. it’s left C. there goes D. owing to
  9. ___________ that military spending is extremely high.
  A. We are felt B. It feels C. It is felt D. We feel that it is
  10. ____________ of the brothers wants to give in. Both are as stubborn as mules.
  A. Both B. Either C. Neither D. Each
  11. Nobody’s got to stay late this evening, _________________ ?
  A. is it B. have they C. isn’t it D. don’t they
  12. “ Did you stay home last night?” “Yes, but I ___________ dancing.”
  A. would rather go B. would rather have gone C. would go D. would rather be going
  13. __________ didn’t you tell me that you felt too ill to work?
  A. Whoever B. Whatever C. However D. Why ever
  14. “Have you decided which you like best- the round table or the square table?”
  “Of the two, the round one is ____________ .”
  A. the nicest B. the nicer C. nicer D. a nice one
  15. I would rather you ____________ just at the moment.
  A. leave B. didn’t leave C. leaving D. to leave
  16. It was important that they __________ before the curtain went up last night.
  A. arrive B. have arrived C. must arrive D. had arrived
  17. “Was the test long?” “Yes, John is the only one ____________ it. ”
  A. to finish B. finished C. could finish D. has finished
  18. I’ll have to do overtime tonight, ____________ is very tiresome.
  A. which B. what C. that D. so
  19. He earns his living by ____________ old paintings.
  A. reviving B. restoring C. reforming D. replenishing
  20. To be a good short story writer one needs, among other things, a very _______ imagination.
  A. vivid B. living C. bright D. sparkling
  21. This book gives a brief ___________ of the history of the castle and details of the art collection in the main hall.
  A. outline B. reference C. article D. research

  22. I must take this watch to be repaired; it ___________ over twenty minutes a day.
  A. increases B. progresses C. accelerates D. gains
  23. If a bus doesn’t come, you can always flag ____________ a taxi.
   
  Gửi ý kiến